Αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία: Σταδιακή μείωση κατά 50% έως το 2030

Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία ήταν μία διευρυμένη πρακτική για τις μονάδες εκτροφής τις προηγούμενες δεκαετίες. Η πρακτική αυτή από τη μία επέδρασε στην ποιότητα του κρέατος, όπου συχνά άρχισαν να παρατηρούνται υπολείμματα αντιβιοτικών και από την άλλη συντέλεσε στη δημιουργία μιας σειράς από στελέχη παθογόνων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά.

Η πρακτική αυτή θεωρήθηκε επιβλαβής, τόσο για τους καταναλωτές και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, όσο και για το ίδιο το περιβάλλον. Έτσι, η ΕΕ υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), με την οποία ορίστηκε ο στόχος της μείωσης χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία κατά 50% μέχρι το 2030.

Η πολιτική όμως αυτή της ΕΕ έχει ξεκινήσει από αρκετά χρόνια πριν, πετυχαίνοντας σταθερή μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται σε 3 πυλώνες που επέβαλε η ΕΕ:

  • στην απαγόρευση της προληπτικής χρήσης αντιβιοτικών που γινόταν για να επισπεύσει την ανάπτυξη των ζώων
  • στη διενέργεια αποτελεσματικών κτηνιατρικών ελέγχων
  • στην θέσπιση υψηλών προτύπων για τη διαβίωση των ζώων
Απαγόρευση της προληπτικής χρήσης αντιβιοτικών, που γινόταν για ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πρώτους οργανισμούς που απαγόρευσε τον εμπλουτισμό των ζωοτροφών με αντιβιοτικά (Κανονισμός 1831/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), που είχαν σκοπό να βοηθήσουν τα ζώα να αυξήσουν το βάρος τους ταχύτερα.

Επιπλέον, εξέδωσε οδηγίες για τον περιορισμό της προληπτικής χρήσης αντιβιοτικών και θέσπισε κανονισμούς για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των αρχών για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία.

Αποτελεσματικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι

Η μείωση στη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία δεν μπορεί να είναι όσο αποτελεσματική πρέπει αν δεν υπάρξει συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων, και αν οι έλεγχοι δεν είναι διαρκείς και εξονυχιστικοί. Προς τούτο, όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη θεσπίζουν συγκεκριμένους κανονισμούς και πρωτόκολλα κτηνιατρικών ελέγχων για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών στην εκτροφή των ζώων. Οι κανονισμοί αυτοί έχουν οδηγήσει στη μείωση της χρήσης τους.

Υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων και επαγγελματική διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων, τον χώρο που απαιτείται για την εκτροφή συγκεκριμένου αριθμού ζώων, και τις εν γένει συνθήκες διαβίωσής τους, έχουν οδηγήσει στη μείωση των ασθενειών στα ζώα. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την όλο και λιγότερη χρήση αντιβιοτικών στην εκτροφή.

H εμπειρία, δε, και η τεχνογνωσία των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων λειτουργεί συνεπικουρικά στον στόχο της ΕΕ για μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

Καλύτερη ποιότητα, υψηλή ασφάλεια, βέλτιστες πρακτικές

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων έχει οδηγήσει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και στον (σχεδόν) μηδενισμό της άσκοπης χρήσης τους. Και η τάση αυτή πρόκειται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με αδιαμφισβήτητες θετικές προεκτάσεις για την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον. Στη ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε προμηθευόμαστε τα κρέατά μας από μεγάλους ευρωπαϊκούς οίκους και από πιστοποιημένες ελληνικές κτηνοτροφικές μονάδες από όλη την Ελλάδα. Με συστηματικές δειγματοληψίες και με έλεγχο τροφίμων, το εξειδικευμένο τμήμα κτηνιάτρων και τεχνολόγων τροφίμων της εταιρίας μας, φροντίζει ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των κρεάτων που διαθέτουμε.